Usunięcie grasicy miastenicznej

Najkorzystniejsze wyniki osiąga się u ludzi młodych, u których czas trwania choroby jest stosunkowo krótki, nie przekraczający jednego roku. Można to wiązać ze zwiększającą się, wraz z czasem trwania choroby, liczbą centrów rozrodczych w rdzeniu grasicy, widocznych w obrazie mikroskopowym. W pierwszym roku choroby u większości chorych nie ma jeszcze tych zmian, a więc stopień immunologicznego zapalenia grasicy jest jeszcze słabo wyrażony. U chorych starszych, zwłaszcza płci męskiej z dłużej trwającą chorobą, remisja po tymektomii występuje rzadziej i trwa krócej.

Czytaj dalej

IMMUNOLOGICZNE I KLINICZNE SKUTKI USUNIĘCIA GRASICY

Usunięcie grasicy jako narządu, a także jako źródła antygenu powoduje następujące zjawiska: 1. Zmniejszenie populacji wszystkich limfocytów T obdarzonych pamięcią immunologiczną, a wśród nich zmniejszenie liczby komórek pomocniczych – Tj,, nadzorujących wytwarzanie wszystkich przeciwciał. Najwyraźniejsze zmiany ujawniają się dopiero w kilka lat po tymektomii. Zaznacza się wyraźne zmniejszenie stężenia przeciwciał przeciwko AChR, co wiąże się z kliniczną remisją choroby.

Czytaj dalej

Przeciwwskazania do stosowania cyklopropanu:

-1. Zabiegi z użyciem diatermii lub przyżegania. 2. Gdy stosuje się adrenalinę. Niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań jest znacznie większe niż przy podawaniu adrenaliny w trakcie anestezji trójchloroetylenem lub ha- Iotanemco.

Bezpieczeństwo. Działanie nasercowe cyklopropanu sprawia, że jest on mniej bezpieczny niż eter. Znane są przypadki nagłych zgonów, prawdopodobnie z powodu migotania komór, nie tylko w stanie głębokiej anestezji.

Czytaj dalej

Postępowanie pooperacyjne

Najtrudniejszy jest okres pierwszych 3 dni po operacji. Główne problemy wiążą się z utrzymaniem wentylacji i dawkowaniem leków blokujących esterazę choli- nową. U większości chorych samodzielne oddychanie powraca już na stole operacyjnym, potem co godzina lub częściej konieczne jest mierzenie pojemności oddechowej – Tv. W razie spadku tej wartości oddech kontrolowany prowadzony jest przez dalsze kilka lub kilkanaście godzin, a w przypadkach wyjątkowych nawet przez kilka dni. Nadzór nad chorym sprawują w tym czasie anestezjolog, chirurg, neurolog i immunolog.

Czytaj dalej

Patologia mięśnia w miastenii

Badania morfologiczne mięśni miastenika wykazują dość charakterystyczne zmiany o nasileniu zależnym od czasu trwania choroby. Najbardziej widocznym objawem jest zanik włókien mięśniowych typowy dla odnerwionego mięśnia. Włókna mięśniowe wykazują martwicę koagulacyjną, z tego powodu brakuje wielu włókien w utkaniu. Wewnątrz samych włókien lub w bezpośredniej ich bliskości widoczne są nacieki limfocytów, wyraźnie wskazujące na stan zapalny komórek.

Czytaj dalej

CZYNNOŚĆ GRASICY

Anatomicznie grasica jest narządem nabłonkowo-limfatycznym, a jej czynność można rozpatrywać w dwóch aspektach: 1) immunologicznym, dominującym w limfopoezie, 2) mioneuronalnym, dominującym w zjawiskach miastenii.

Grasica w hierarchii narządów limfatycznych zajmuje pierwsze miejsce, jako narząd odpowiedzialny za wytwarzanie limfocytów obdarzonych pamięcią immunologiczną, które biorą udział we wszystkich zjawiskach związanych z odpornością komórkową. Funkcję tę pełni grasica u wszystkich kręgowców przez całe życie, począwszy od wczesnych stadiów rozwoju zarodka, gdy składa się on zaledwie

Czytaj dalej