admin

Przyspieszenie oddechu występuje:

-1. W głębokich stopniach anestezji, z powodu przedawkowania trójchloroetylenu. Leczenie polega na zmniejszeniu stężenia lub wyłączeniu dopływu par. 2. W płytkich stopniach anestezji, z powodu stymulacji chirurgicznej. Leczenie takiego stanu nie polega na zwiększeniu stężenia trójchloroetylenu, lecz na pogłębianiu poziomu „uśpienia podstawowego” przy użyciu tiopentalu lub narkotycznego środka przeciwbólowego. Gdy reakcja na pobudzenie chirurgiczne jest wyraźnie zaznaczona, skuteczniej działa tiopental. Wtedy natomiast, gdy do przyspieszenia oddechu dochodzi stopniowo, w ciągu pewnego czasu, skuteczniejsze są narkotyczne środki przeciwbólowe, np. pentazocyna127.

Czytaj dalej

Usunięcie grasicy miastenicznej

Najkorzystniejsze wyniki osiąga się u ludzi młodych, u których czas trwania choroby jest stosunkowo krótki, nie przekraczający jednego roku. Można to wiązać ze zwiększającą się, wraz z czasem trwania choroby, liczbą centrów rozrodczych w rdzeniu grasicy, widocznych w obrazie mikroskopowym. W pierwszym roku choroby u większości chorych nie ma jeszcze tych zmian, a więc stopień immunologicznego zapalenia grasicy jest jeszcze słabo wyrażony. U chorych starszych, zwłaszcza płci męskiej z dłużej trwającą chorobą, remisja po tymektomii występuje rzadziej i trwa krócej.

Czytaj dalej

IMMUNOLOGICZNE I KLINICZNE SKUTKI USUNIĘCIA GRASICY

Usunięcie grasicy jako narządu, a także jako źródła antygenu powoduje następujące zjawiska: 1. Zmniejszenie populacji wszystkich limfocytów T obdarzonych pamięcią immunologiczną, a wśród nich zmniejszenie liczby komórek pomocniczych – Tj,, nadzorujących wytwarzanie wszystkich przeciwciał. Najwyraźniejsze zmiany ujawniają się dopiero w kilka lat po tymektomii. Zaznacza się wyraźne zmniejszenie stężenia przeciwciał przeciwko AChR, co wiąże się z kliniczną remisją choroby.

Czytaj dalej

Przeciwwskazania do stosowania cyklopropanu:

-1. Zabiegi z użyciem diatermii lub przyżegania. 2. Gdy stosuje się adrenalinę. Niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań jest znacznie większe niż przy podawaniu adrenaliny w trakcie anestezji trójchloroetylenem lub ha- Iotanemco.

Bezpieczeństwo. Działanie nasercowe cyklopropanu sprawia, że jest on mniej bezpieczny niż eter. Znane są przypadki nagłych zgonów, prawdopodobnie z powodu migotania komór, nie tylko w stanie głębokiej anestezji.

Czytaj dalej

Patologia mięśnia w miastenii

Badania morfologiczne mięśni miastenika wykazują dość charakterystyczne zmiany o nasileniu zależnym od czasu trwania choroby. Najbardziej widocznym objawem jest zanik włókien mięśniowych typowy dla odnerwionego mięśnia. Włókna mięśniowe wykazują martwicę koagulacyjną, z tego powodu brakuje wielu włókien w utkaniu. Wewnątrz samych włókien lub w bezpośredniej ich bliskości widoczne są nacieki limfocytów, wyraźnie wskazujące na stan zapalny komórek.

Czytaj dalej

CZYNNOŚĆ GRASICY

Anatomicznie grasica jest narządem nabłonkowo-limfatycznym, a jej czynność można rozpatrywać w dwóch aspektach: 1) immunologicznym, dominującym w limfopoezie, 2) mioneuronalnym, dominującym w zjawiskach miastenii.

Grasica w hierarchii narządów limfatycznych zajmuje pierwsze miejsce, jako narząd odpowiedzialny za wytwarzanie limfocytów obdarzonych pamięcią immunologiczną, które biorą udział we wszystkich zjawiskach związanych z odpornością komórkową. Funkcję tę pełni grasica u wszystkich kręgowców przez całe życie, począwszy od wczesnych stadiów rozwoju zarodka, gdy składa się on zaledwie

Czytaj dalej